Pinsedag
Det var først på 200-tallet at kirken fikk sin organiserte pinsefeiring. Som en minnefest om Den Hellige Ånds komme, ble dagen naturlig regnet som kirkens fødselsdag. På samme måte som Israel ved utfrielsen av Egypt og hendelsen på Sinai da Loven ble gitt og ble til Guds folk, ble det nye gudsfolket, den kristne kirke til på pinsedagen. Loven grunnla det første gudsfolket. Ånden det nye Guds folk. I Gamle Tingelstad kirke ble det i 1961 avdekket en gammel innskrift på veggen i sakristiet, der står på latin: Confirma hoc deus quod operatus est in nobis, Templum sanctum quod est in Ierusalem. Det er fra GT-salme 68, og synges i den katolske kirke på pinsedag. Det kunne stå som et motto for denne dagen; det betyr: Styrk det, Gud, som du har virket i oss, fra ditt hellige tempel som er i Jerusalem. Det er det som er Åndens gjerning: å styrke i oss, det som Gud har virket. For det er Gud som virker i oss både å ville og gjøre det gode.

Joh 14,23-29 Jesus sa: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Det finnes mange diffuse forestillinger om «dette med Den Hellige Ånd». Derfor blir det gjerne slik at noen trekker seg tilbake og våger ikke å snakke om eller ta til seg ordene om Ånden. Andre konsentrerer seg så sterkt om «det åndelige» at de tror at det å være kristen er å leve hevet over det daglige. Det var som gamle Nils Johan på Senja sa om en mann: "Han var så gudelig at han var ikkje snakkanes tel." I en slik situasjon er Jesu ord om Talsmannen et sunt korrektiv. Her er ikke Den Hellige Ånd noe diffust, spøkelsesaktig, men konkret og livsnært. For Den Hellige Ånds fremste oppgave er å «lære» og «minne om» alt Jesus har sagt. Den Hellige Ånd kjennes altså på om den taler tydelig om Jesus Kristus vår frelser. Den Hellige Ånds oppgave er ikke å gi oss en slags «religiøs massasje» som gjør at det dirrer i vårt følelsesliv. Ånden blir gitt for at vi skal se Jesus tydeligere, og for at vi skal følge ham i lydighet. For vi er ikke i stand til å være Iydige mot Jesu kjærlighets bud uten Den Hellige Ånd. I oss selv har vi nemlig ikke ressurser til å holde fast på evangeliet. Katekismens forklaring til den 3. trosartikkel viser dette: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til Ham, men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro." Den Hellige Ånd viser seg helt konkret i kirken og nådemidlene, d.v.s. ordet og sakramentene. Det er Ånden som skaper kirken på jorden, formidler evangeliet om Jesus Kristus til oss og bevarer oss i troen på Ham. For "ingen kan si: ”Jesus er Herre" uten i Den Hellige Ånd" DHÅ er navnet Bibelen har gitt for Guds nærvær på jorden. Allerede før noe levende var kommet til på jorden, svevde Guds Ånd over de store havdyp. Og da mennesket ble skapt, blåste Gud sin Ånd inn i mennesket og mennesket ble en levende skapning, skapt i Guds bilde til å være barmhjertig og å leve her på jord til pris og ære for hans herlighet. Nattegjesten Nikodemus som det står om i Joh 3, forsto ikke dette med den nye fødsel og DHÅ. Og Jesus sier til ham :"Undre deg ikke over dette!" Det samme sier han til oss. Undre dere ikke over dette, for Ånden gjør sin gjerning uten at vi trenger å forstå. Det er som Jesus sier: Joh 3:12 Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Men vi har fått løftet: DHÅ går i forbønn for oss med usigelige sukk. Og resultatet av DHÅ`s gjerning er ikke noe svevende og uklart. Det er ganske konkrete ting, slik som apostelen ramser opp det han kaller Åndens frukter: Gal 5:22-26 "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hörer Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster. Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi egger hverandre og blir misunnelige." Slik formante apostelen. Den Hellige Ånd skal forherlige Jesus i våre hjerter, så vi av hjertet vil ønske å følge ham. Først kanskje som en tung plikt, men livet med Jesus utvikler seg, slik dikteren Per Sivle uttrykker det i et dikt om det å utvikle seg som menneske, fra "plikt til trang". Ånden skaper denne trangen i oss, om ikke med en gang. Det skjer i Jesu fotspor når Herren vil. Amen. Ære være