Treenighetssøndag 22.05.2005 Straumen kapellJoh 3:1-15 Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: "Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham." Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny." "Hvordan kan en som er gammel, bli født?" sa Nikodemus, "han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?" Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden." "Hvordan kan dette skje?" spurte Nikodemus. Jesus svarte: "Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen. Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Så kom det en mann til Jesus i ly av mørket. Han var redd for at noen skulle se at han gikk til Jesus for å be om råd. Dette var tanker vi delte også på pinsedagene, og vi får ta en liten repetisjon på slutten av prekenen. Det heter at en god preken ikke kan holdes for ofte. Og jeg kan sikkert klare å prestere festligheter som får dere til å tenke: ja det var en god preken. Det minner meg om Karsten Isachsen som hadde et dikt om en julepreken, der var en av linjene: ”Alle var glade men ingen forandret.” Jeg er jo ikke her for å underholde dere, eller som enkelte vekkelsespredikanter å sende gys gjennom dere i en følelsesmessig rus, som dessverre i dagens lys ofte gir bakrus og hodepine. Men bevares, Den Hellige Ånd kan virke gjennom menneskelige følelser også hos overspente mennesker. Nikodemus kom ikke til Jesus i en Åndens rus. Han kom med det som bringer mange til Jesus, med undring. Hvem var denne mannen? Kom han fra Gud og viste oss Gud?
Ja, Nikodemus sier jo at han vet at Jesus er kommet fra Gud.
Hva som skjedde videre med Nikodemus vet vi ikke. Men det vet vi at på pinsedag ble rundt 3000 mennesker døpt til Jesu død og oppstandelse og mange av dem ble siden anklaget av romerne og ført til dødsdom mens de ba for sine bødler. Hva hadde skjedd med dem? De var født på ny. De var født på ny til å leve i et annet rike enn denne verden, de var født på ny til å leve i Guds rike, der det eneste våpen de var gitt til å kjempe med var kjærlighet. Hva kan få et menneske til å forandre livskurs? Svaret er Guds nærvær i den enkeltes liv: Den Hellige Ånd. Men vi har også muligheten til å stenge for Åndens kall til et liv i troen på Jesus.
Vi hører og ser på TV de såkalte muslimske martyrer. De setter livet sitt inn for sin sak, men med hvilke midler? Jo, å ta livet av flest mulig mennesker. Jeg tror ikke dette er i tråd med Muhammeds lære. Muhammed sa mye positivt om Jesus og regnet ham som en stor profet.
Det er uansett langt fra Jesus som ga sine etterfølgere et eksempel da han ble spikret opp på korset og ba til sin Far: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Han hadde jo selv sagt tidligere: ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,” Her ser vi at det er ikke Den Hellige Ånds gjerning som driver mennesker til å ofre sitt liv ved å ta livet av flest mulig. Men på den annen side skal det også sies at i kristendommens navn har det vært gjort ugjerninger som heller ikke tåler sammenligning med det Jesus lærte oss. For kirken har dessverre så altfor ofte vært et lydig redskap i statsmaktens tjeneste. Det er ikke alt som går under navn av kristelig som er av Den Hellige Ånd. Dette kunne jeg holde en lang preken om, men jeg skal fordele det litt utover året .I kirkens usalige ekteskap med staten, har kirken velsignet statens sverd, enda Jesus helt klart sa: Stikk sverdet i sliren. Den som griper til sverd, skal falle vede sverd. Jaja, her er stoff til flere prekener.
Og nu kommer vi til repetisjonen fra prekenen pinsedagene:
Det finnes veldig mange Nikodemuser. Nikodemus kom til Jesus om natten fordi han turte ikke vise andre at han ville til Jesus. Han undret seg over det Jesus sa om DHÅ, og det å bli født på ny. Man kan da ikke komme inn i mors liv på ny, sa Nikodemus, og bli født en gang til. Men Jesus sa: ”Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden." Med andre ord: Det nye menneske er ikke synlig, men virkningen av den nye fødselen er synlig. Det er det som apostelen kaller Åndens frukt, og det er ikke bare de løftede hender, hallelujarop og tungetale. Nei apostelen nevner knapt dette, men han ramser opp: ”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.”
Når vi har fått DHÅ, da er vi født på ny, sier Jesus. Det ringer klokker her og vi tenker på profetens ord i Det gamle testamente: Esek 36:26 ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.” Og som jeg sa 1. mai: Her byttes de ti buds steintavler ut med Jesu ånd. Steinen er død. Men Ånden gjør levende. Det er derfor Luther lagde nye ti bud i katekismen. Han bruker riktignok steintavlenes ti bud som ramme, men han viser oss Åndens frukt i forklaringene. Når det for eksempel står: Du skal ikke tale usant om din neste!, så er dette et minimum for å holde den gamle natur i sjakk og det går det an å holde. Det er bud for steinhjerter, men så står det i forklaringen en veiledning for det nye menneske at vi skal unnskylde vår neste, tale vel om ham og ta alt i beste mening. Se, det var en annen ordlyd. Likeså budet: Du skal ikke slå i hjel, for det nye menneske gjelder det, som Luther formulerer det, å hjelpe vår neste og støtte ham i nød og fare. Apostelen samstemmer her: 2 Kor 3:7-9 ”Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses; så sterk var glansen på det, enda den tok slutt. Hvor mye større herlighet har da ikke Åndens tjeneste? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være?” Her snakker apostelen om den gamle menneskenatur og det nye gjenfødte liv som han kaller Åndens tjeneste.
Men vi har fremdeles kroppen med oss. Kroppen vil helst følge vår gamle egoistiske natur og vil nødig tre over til det nye livet som er født av Ånden. Mange vil nødig delta i nattverden for de føler det forplikter dem overfor andre mennesker på en måte de ikke ønsker. Redselen for andre kan hindre oss i å møte Gud.
Nikodemus kom om natten til Jesus.
Vi har mange Nikodemuser hos oss. Det er de som holder seg på trygg avstand fra kirke og menighetsliv og nattverd. Men i nattemørket folder de sine hender under dyna og ber. De er som uforløste foster som lengter etter å komme ut i lyset, men de tør ikke. Og det har hendt at noen har spurt meg om å komme heim til dem med nattverden, for de turte ikke ta imot i kirka så alle kunne se. Jesus er klar på det punktet: ”Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.” Og videre sa han: Luk 12:8 ”Jeg sier dere: Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler.” Og videre om nattverden: ”For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.” Derfor skal nattverden skje i fellesskap, men jeg har også vært hos syke i ensomhet, de som ikke kan komme seg til kirke. Det har vært en stor del av min prestegjerning å kalle Nikodemusene ut i lyset. Lyset gir liv.
Å være født av Ånden. Det er det som skjer i dåpen, det er en ny fødsel. Vi har fortsatt med oss det gamle menneske, men når Jesus sier at vi er født på ny ved dåpen og ved troen på ham, så er det også som et forvarsel om noe som en gang skal skje, men som enda ikke er helt åpenbart. Vi har det nye menneske i oss, det som vi skal ikles synlig i oppstandelsen i et Åndens legeme, slik apostelen sier: 1 Kor 15:44 ”Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp.”
Ære være……….